**Historie Sokolské župy Barákovy** Sokolská župa Barákova nese jméno Josefa Baráka (26.1.1833 – 15.11.1883). Pocházel z chudé vlastenecké rodiny, navštěvoval evangelické gymnázium u Piaristů. Od mládí byl jeho vzorem J. Hus, J. Žižka, J. Jungmann a kněz B. Bolzano. Stal se novinářem typu Karla Havlíčka Borovského. Účastnil se horlivě života politického, společenského i spolkového. Bojoval za českou národní hrdost, vlastenectví a Slovanstvo. Účastnil se založení Sokola Pražského, kde spolu s Tonnerem navrhli pozdrav „Nazdar“. Byl redaktorem mnohých časopisů: Hlas, Svoboda, Pravda, Dělnické listy. V roce 1858 vydal almanach „Máj“. Byl výborný řečník a přednašeč. Přispíval do časopisu Lumír, Obrazy života, Akademické listy, kde vycházely jeho básnické prvotiny a vzpomínky. Byl průvodcem a organizátorem prvních národních poutí do Kostnice k uctění Husovy památky. Od roku 1874 byl redaktorem Národních listů, kde působil až do smrti. Za svou činnost byl stále pronásledován rakouskou policií. Mnohokrát byl zatčen, soudně stíhán, několikráte internován i vězněn. Ve své činnosti však neustál, pokračoval ve svých snahách o obrodu a konečné osvobození českého národa. Stal se miláčkem a vůdcem národa. Sloužil mu oddaně a obětoval mu vše i své zdraví. Zemřel ve svých 50 letech. Jeho pohřbu se účastnilo přes 200 spolků, všichni zahraniční Slované žijící v Praze, 3000 studentů, na 80 tisíc lidí a samozřejmě i sokolové v čele s Dr. Tyršem a Dr. Podlipným. Je pochován na pražských Olšanech. (#) Listopad 1989 až 1997 (Převzato z knihy Almanach župy z roku 1998, autoři RNDr. Loyda a JUDr. Loydová) > V lednu 1990 se konal za účasti asi dvou tisíc Sokolů ve Sjezdovém paláci ustavující sjezd ČOS. První schůze župy Barákovy se sešla až 12.12.1990 a to na Tyršově cvičišti v Praze - Vysočanech. Zde vznikl přípravný výbor, který požádal o obnovu župy Barákovy Ministerstvo vnitra a také ČOS. Podepsáni byli bratři Janeček z Hloubětína a Škorpil z Vysočan a sestra Kudrnová z Čakovic. Zároveň byly odeslány do jednotlivých jednot pozvánky na schůzi předsednictva župy na 9.3.1991. Na ní byl zvolen za starostu bratr Ing. Bohuslav Bubník z Mělníka, za místostarostu bratr Ladislav Mrklas z Libně a sestra Miluše Šebková ze Satalic. Náčelníkem byl zvolen bratr J. Šafránek z Nových Vysočan, náčelnicí sestra L. Vyhnálková z Horních Počernic , vzdělavatelem bratr Dr. J. Kwolek z Proseka a jednatelem bratr K. Škorpil z Vysočan. Na schůzi byli přítomni zástupci 18 jednot. O týden později došlo z ČOS potvrzení o registraci župy č. 31090200 a v březnu bylo obnoveno 23 jednot. V září už jich bylo 26. > > Vznikly však problémy s navracením sokolského majetku – pokyny byly vydány se značným zpožděním. Majetek, pokud byl vrácen, byl ve velmi špatném stavu a mnohdy to byla už jen demolice. Snad každou sokolovnu stavělo „Družstvo pro postavení sokolovny“, které si jednoty samy založily. Dnešní justice však odmítá sokolovny jednotám vydat s odůvodněním, že žádná jednota nebyla přímým stavitelem a tedy podle chápání dnešních soudů nemůže být ani jejím majitelem. A družstva pro postavení sokolovny už dávno neexistují – po skončení stavby samozřejmě zanikla. Za stávající situace je nutná novelizace Zákona č. 173/1990 Sb. > > Oživila se i činnost Pražského pětižupí. Jednotlivé župy se opět ve vedení střídají vždy po roce – v r. 1992 začala župa Scheinerova. Koncem toho roku měla župa Barákova 36 jednot a v nich 1366 žáků, 1965 žaček, 435 dorostenců, 330 dorostenek, 2274 žen a 2480 mužů. > > Sokol Libeň převzal horské chaty v Krkonoších a nazval je „Sokolí boudy“. Sokol Čakovice pořádal turistický výlet „Posázavskou stezkou“ a zájezd do Itálie, Sokol Lysá na.Lab. atletické závody a Sokol Praha I-Staré Město „Sokolské putování“. Sokol Libeň také uspořádal 3 letní tábory – dva na Havlíčkobrodsku a jeden u Dobříše. Řada jednot se zúčastnila i „Sokolské pouti“ v Děčíně. > > V roce 1993 oslavil Sokol Karlín 125 let od svého založení a Sokol Libeň opět zřídil 3 letní tábory pro mládež. V dubnu byl zvolen za starostu župy Barákovy bratr Bořivoj Sopr a za místostarosty bratr Ladislav Mrklas z Libeně a bratr Ing. Bohuslav Bubník z Mělníka. > > Rok 1994 byl rokem zvýšené tělocvičné aktivity. Nejdříve se konal slet Pražského pětižupí v Kobylisích na Admiře. Z Barákovy župy cvičilo 600 účastníků a autory skladeb byli sestra Jiřina Rubešová z Kobylis a bratr Zdeněk Svoboda z Karlína. Věrná garda pak cvičila i na sletu Tyršovy župy v Kolíně. A konečně XII. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 15 jednot župy Barákovy se 674 cvičenci a v průvodu nesla župa 18 historických praporů. > > V roce 1995 byli do Výboru ČOS vysláni bratři Ing. Bubník z Mělníka, Ing. Krotil z Libně a Sopr z Brandýsa n.L. Na župní tělocvičné akademii na Mělníce cvičilo 9 jednot a župa se také zúčastnila Sokolských slavností v Plzni. > > V dalším roce byly pořádány především semináře zdravotního tělocviku v Libni. Dostavily se i mezinárodní úspěchy: na mistrovství Evropy v nohejbalu se umístil Sokol Kobylisy na 2. místě. Do předsednictva župy byli kooptováni bratři Hrnčál z Vinoře a Ing. Dundáček z Proseka a sestra Čermáková z Přívor. > > V březnu 1997 se přestěhovalo sídlo župy z Vysočan do Kobylis. V červnu 1997 na Sokolském Brně cvičilo ze župy Barákovy 129 sester a bratří. Na povodňový fond, který založila ČOS, přispěla župa Barákova částkou 5 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že župní slet v Brandýse n. Lab. bude ve dnech 20.-21. června 1998 a to na sokolském cvičišti, které se k tomu účelu upravilo za vydatné pomoci místní vojenské posádky. Záštitu nad sletem převzal starosta města. > > Župním vzdělavatelem po zemřelém bratru Škorpilovi byl v září zvolen bratr Vlastimil Vyhlídka z Čakovic. Bratr Hrnčál z Vinoře objevil původní župní prapor, který byl před 50 lety ukryt u jedné rodiny na půdě a zachoval se v bezvadném stavu. > > Velkou aktivitu v tomto roce projevily jednoty Karlín (nácvik skladeb na slet, tělocvičná akademie) a Libeň (letní sokolské tábory, srazy v přírodě, vycházky, akademie, besedy). (#) 1998 – 2008 V časovém údobí 1998-2008 se uskutečnily dva všesokolské slety, v roce 2000 slet XIII. a v roce 2006 slet XIV., kterých se župa Barákova v hojném počtu zúčastnila; konaly se též čtyři sjezdy ČOS a to 5. v roce 1998, 6. v roce 2001, 7. v roce 2004 a 8. v roce 2007. Na sjezdech byly řešeny zejména tyto úkoly pro celou organizaci: Na sjezdu pátém bylo stanoveno: překonat mnoho organizačních obtíží a náročných úkolů, pokračovat v obnově sokolského hnutí včetně řešení majetkoprávních otázek, dále bylo schváleno pořádat XIII. všesokolský slet. Na sjezdu šestém se projevila změna v činnosti a posun názorů a prezentace naší organizace ve veřejných sdělovacích prostředcích. Byl zaznamenán velký problém s údržbou a přebíráním mnohdy zdevastovaných nemovitostí. Začíná se řešit nové uspořádání v ČOS. Na sjezdu sedmém jsou schváleny úpravy a doplňky ke Stanovám ČOS. Je schválena příprava uspořádání XIV. všesokolského sletu v roce 2006 a je rozpracováno programové zaměření ČOS. Osmý sjezd projednal sokolský program na léta 2007-2012. Byl odsouhlasen harmonogram příprav na XV. všesokolský slet v roce 2012. Byl určen směr výkonnostního sportu v ČOS a potřeby materiálního zabezpečení jak ve sportu, tak v sokolské všestrannosti. Dle ústavního zákona č. 347/97 Sb. ze dne 3. 12. 1997 se na území České republiky vytvořily samosprávné územní celky – byla vyloučena instituce okresů. Ústavní zákon nabyl účinnost 1. 1. 2000. Na základě toho ČOS přistoupila k novému uspořádání svých organizačních vyšších jednotek – žup – aby byly v souladu s novým uspořádáním státní správy. Na ČOS začalo v červnu r. 2000 jednání o novém uspořádání žup. Byl vypracován harmonogram nové organizační struktury ČOS a v prosinci r. 2000 byl Výborem ČOS schválen. Vlastní reorganizace žup byla schválena až po zasedání Výboru ČOS ve dnech 29. - 30. 11. 2002 s platností od r. 2003. Dle původního rozhodnutí ČOS měl Středočeský kraj mít pouze 3 župy a Praha 1 župu. Po projednání v předsednictvech žup Středočeského kraje, došlo však mezi župami pražskými a středočeskými k dohodě s tím, že spojením pražských jednot dojde k vytvoření 3 žup pražských, tj. župa J.Podlipného (župa J.Podlipného upustila tím od původního názvu župa Středočeská-J.Podlipného), župa Pražská-Scheinerova a župa Podbělohorská. Od těchto žup přešly mimopražské jednoty dle své geografické polohy pod župy středočeské, které nově přímo navazují. Tak vzniklo 6 žup středočeských: Barákova, Jungmannova, Tyršova, Fügnerova, Budečská a Blanická. Původní umístění kanceláře župy od roku 1991 bylo v Praze ve Vysočanské sokolovně s následným přestěhováním v březnu 1997 do sportovního areálu Sokola v Kobylisích. V současné době od února r. 2003 je sídlem župy Libeňská sokolovna v Praze 8. Velmi významnou událostí byla reorganizace sokolských žup v roce 2003, která podstatně a citelně zasáhla i naši župu.Vlastní aktivita jednot župy před reorganizací byla soustředěna de facto v jednotách pražských a několika velkých a středně velkých jednotách mimopražských. Menší a malé jednoty jsoucí ve středočeském kraji měli svou činnost převážně sportovní: kopaná, stolní tenis apod. V celé župě se ale úspěšně rozvíjela sokolská všestrannost v ženských složkách. Rovněž úspěšně se projevovalo cvičení rodičů a dětí i předškoláků. V pražských jednotách zejm. Libeň a Karlín a v jednotách mimopražských, zvláště v Lysé n.L. a na Mělníce pokračovala sokolská tradice nářaďové gymnastiky žactva a dorostu. V jednotách Lázně Toušeň a Mšeno začaly pracovat divadelní soubory. Rovněž pracovaly v župě i turistické oddíly. Některé jednoty realizovaly ve svých rekreačních či pronajatých táborech letní dětské tábornické prázdniny. V roce 1994 se župa účastnila sletu Pražského pětižupí v Praze- Kobylisích na Admiře. Rovněž se některé jednoty župy účastnily i sletu župy Tyršovy v Kolíně. XII.Všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 15 jednot župy Barákovy se 674 cvičenci. Naše župa jako jediná si do průvodu Prahou ponechala všechny prapory, tj. 19 historických praporů. Rok 1998 je významný rok pro župu Barákovu – 100 let od jejího založení. Současně slaví 130 let trvání jednoty Brandýs nad Labem, na Mělníce a Lysá nad Labem, dále pak 140 let jednoty Vysočany. Bratr Hrnčál z jednoty Vinoř obdržel uschovaný župní prapor od bývalé náčelnice župy sestry Zorky Kadeřábkové ve Vinoři. Župa pořádala dne 20. června 1998 župní slet v Brandýse nad Labem. V čele průvodu tam bylo neseno 31 historických praporů a v průvodu šlo téměř 1400 cvičenců. Všichni nastoupili včetně hostů Sokola Polského na plochu na náměstí, kde je župě slavnostně předán prapor dcerou náčelnice župy z let 1948. Po projevech a připnutí stuhy starostou ČOS na prapor skládají poklonu účastníci sletu u sochy TGM. Další vzpomínka patřila umučeným a padlým bratrům u pomníku sokolovny. Následně proběhl za všeobecné radosti sletový program. Druhý den pokračoval slet pódiovými vystoupeními a ukázkami sportů. Župa Barákova od své obnovy vydávala svůj informační občasník pod názvem „Noviny Sokolské župy Barákovy“v černobílém provedení. V letech 1998 byl změněn název župního občasníku na „Nazdar“ z pozdravu bratra Baráka. Původně byl vydáván v rámci možnosti župy amatérsky vlastním nákladem a od roku 2003 je vydáván profesionálním tiskem s barevnými fotografiemi. Dle Stanov ČOS z roku 1990 jednoty měly vlastní registraci na Ministerstvu vnitra. Po změně stanov v roce 1998 bylo stanoveno, že jednoty i župy mají vlastní právní subjektivitu, ale dle Výborem ČOS schváleného usnesení jsou sdruženy pod organizaci ČOS a stávají se organizačními jednotkami tohoto spolku. Na základě toho doporučil VI. sjezd ČOS dát do souladu dvojí registraci u MV se zákonem o sdružování občanů dle paragrafu tohoto zákona, tj. aby jednoty zrušily vlastní stanovy a vlastní registraci na MV – jinak by se staly samostatnou organizací bez návaznosti na ČOS. Po bouřlivých jednáních v jednotách, župách i na ČOS byly tyto podmínky většinou hlasů přijaty. Dvě jednoty naší župy - a to Sokol Kobylisy a Sokol Nové Vysočany – na tyto podmínky nepřistoupily a odešly z řad ČOS. Jednota Sokol Kobylisy se dále rozdělila na Sokol Kobylisy I a Sokol Kobylisy II, Kobylisy II zůstaly v řadách ČOS. Toto proběhlo v údobí let 2001-2002. V roce 2000 je pořádán XIII. všesokolský slet. Před ním jsou pořádány župní slety. Naše členstvo se zúčastnilo župního sletu župy Podřipské v Roudnici, župy Ještědské a Jizerské v Turnově a župy Tyršovy v Kolíně. Naše župa uspořádala společný slet celého Pražského pětižupí , kterého byla v té době vedoucí župou, v hale Sparty na Letné. Toto vystoupení je však nazváno předletová akademie pod titulem „Praha, pohyb, Sokol“. Župa Barákova cvičí ve skladbách: ženy „Bolero“, starší žákyně, přeškoláci, rodiče a děti, muži, věrná garda a ženy aerobik. Hala Sparty byla vytížena akcemi ČSTV, na zkoušky a vlastní vystoupení bylo velmi málo času. A tak věrná garda se do haly na zkoušky mimo nástupu časově nedostala. Staří Sokolové nezapřeli svou sokolskou minulost a skladbu bez přípravy zacvičili na jedničku včetně nástupu. Celá akademie trvala od 17 do 22 hodin. Dne 1. července 2006 byl zahájen v Praze XIII. všesokolský slet. Župa se zúčastnila sletového vystoupení v 11 skladbách se 750 cvičícími, členy 13 jednot. Téměř všichni, včetně členů, kteří necvičili, se zúčastnili sletového průvodu. Též výstupům na XIII. sletových vrcholů byli naši členové přítomni. Po tomto sletu uspořádala župa rozlučkovou akademii v Libeňské sokolovně. K 31. 12. 2000 vykazuje župa 8519 členů, z toho 256 mužů, 2808 žen, 286 dorostenců, 284 dorostenek, 1226 žáků a 1350 žákyň. Po odchodu jednot Kobylisy I a Nové Vysočany vykazuje župa k 31. 12. 2001 7511 členů. K 1. 1. 2003 dochází k reorganizaci žup a župu Barákovu opouštějí pražské jednoty a k jejím mimopražských poté přicházejí jednoty ze župy Středočeské-J.Podlipného a Podřipské. Původně k 31. 12. 2002 měla župa Barákova 41 jednot s celkovým počtem 7801 členů. Jsou to jednoty: Čakovice, Staré Město, Libeň, Vysočany, Satalice, Hloubětín, Dolní Chabry, Prosek, Karlín, Kbely, Vinoř, Všetaty, Brandýs n.L., Byšice, Čečelice, Dřísy, Kostelec n.Labem, Lázně Toušeň, Liběchov, Lobeč, Lysá n.Labem, Mělnické Vtelno, Mělník –Pšovka, Kobylisy II, Milovice, Mratín, Mšeno, na Mělníce, Nehvizdy, Ovčáry.Nedomice, Přívory, Řepín, Sedlčánky, Veltěž, Vraňany, Všestudy, Vysoká u Mělníka, Mochov, v Nebuželích, Úžice, Dolní Beřkovice. Po reorganizaci žup, tedy po odchodu našich pražských jednot a po příchodu jednot z župy J. Podlipného a župy Podřipské, nově sestavená župa Barákova po r. 2003 sestává z jednot: * Brandýs n.Labem * Chocerady * Mělnické Vtelno * Ovčáry-Nedomice * Strančice * Všestudy * Byšice * Konojedy * Mělník Pšovka * Poříčany * Stříbrná Skalice * Všetaty * Cítov * Kostelec n.Labem * Milovice * Přistoupim * Úžice u Kralup.n.Vl. * Vysoká u Mělníka * Čečelice * Kralupy n.Vl. * Mochov * Přívory * v Nebuželích * Zvánovice * Český Brod * Lázně Toušeň * Mratín * Pyšely * Velké Popovice * Horní Počaply * Dolní Beřkovice * Liběchov * Mšeno u Mělnika * Řepín * Veltěž * Vodochody-Hoštice * Dřísy * Lobeč * na Mělníce * Říčany a Radošovice * Veltrusy * Hořany * Lysá nad Labem * Nehvizdy * Sedlčánky * Vraňany _Poznámka: z tohoto seznamu jednot byly obnoveny v průběhu roku 2003 a 2004 jednoty Horní Počaply a Vodochody-Hoštice, během roku 2006 odstoupila z ČOS jednota Vysoká u Mělníka, dnes tedy čítá župa 45 jednot._ V roce 2003 jednoty župy pořádají župní přebory v soutěži sokolské všestrannosti v Praze-Karlíně. Dále bylo uspořádáno školení cvičitelů III. třídy a několik seminářů. Jednoty Mšeno a Lázně Toušeň se zúčastnily III. národní přehlídky sokolských souborů. Členové jednot župy se rovněž zúčastnili turistických srazů pořádaných ČOS. V květnu se některé z jednot župy, tj. Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem a Cítov zúčastnili „Setkání sokolů“ v Českých Budějovicích. Vzdělavatelský sbor vypsal soutěž pro mládež „Malujeme Sokola“ a literární soutěž „Sokolský život“, sešlo se 32 prací. Jubilující jednoty k 135. výročí vzniku, tj. Sokol Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem a na Mělníce uspořádaly výstavy a akademie. Sté výročí oslavila jednota Čečelice malou akademií a výstavku ze své historie. Svá výročí oslavily i jednoty Cítov – 90 let, Lázně Toušeň – 85 let, Lobeč – 80 let a Strančice – 80 let. V roce 2003, kdy proběhla reorganizace naší župy, župa vykazuje k 31. 12. 2003 celkem 44 jednot se 6639 členy, tj. 2052 mužů, 2221 žen, 274 dorostenců, 231 dorostenek, 814 žáků a 1047 žákyň. V roce 2004 byly aktivity obdobné jako v roce minulém, mimo sletových akcí. Jednoty pracovaly mimo vlastní cvičení a sportování v různých přeborech, účastnily se školení, turnajů v šachu, odbíjené, tenisu, stolním tenisu, nohejbalu, florbalu atd. – jednoty župy bez ohledu na reorganizaci žily sokolským životem. Byly též organizovány turistické vycházky, a výlety. Že členská základna celé župy byla úspěšná, vykazují tato čísla: k 31. 12. 2004 měla župa již 46 jednot s 6961 členy. Župa měla 4 jednoty nad 500 členů, 15 jednot do 500 členů a 27 jednot do 100 členů. Statisticky bylo vykazováno: 2058 mužů, 2360 žen, 266 dorostenců, 232 dorostenek, 900 žáků a 1145 žákyň. Koncem roku 2005 byl zvolen župní sletový výbor, jehož vedoucími činovníky byli bratři a sestry: předseda Bořivoj Sopr, místopředseda Ing. Bohuslav Bubník senior, náčelnice Jiřina Rubešová, náčelník Milan Marek. Na XIV. Všesokolském sletu bylo předvedeno celkem 16 skladeb, z nichž župa Barákova cvičila ve 12 skladbách. Během roku se v 11 jednotách župy započaly nácviky. Mimo to proběhly běžné soutěže a přebory v jednotách. Rovněž proběhla i školení cvičitelů na různých úrovních. Zástupci župy a jednot se zúčastnili 129. výročí úmrtí Fr. Palackého v Lobkovicích. V Lázních Toušeni proběhla přehlídka sokolských ochotnických divadelních souborů. Turisté nejen naší župy, zástupci župy a jednot se v květnu zúčastnili župou a jednotou Říčany a Radošovice pořádaného výstupu na vrch Pecný a v září téhož roku 2. turistického setkání v rámci sletové turistické akce ČOS „14. turistických setkání“ návštěvy Kokořínska s turistickým pochodem organizovaným jednotou Mšeno pod záštitou župy. V září byl zahájen XIV. všesokolský slet vyběhnutím „Sletové štafety“ z Tyršova domu v Praze. Štafeta paprskovitě směřovala do všech koutů České republiky. Přes území naší župy probíhaly 3 větve a to jižní přes Říčany, severozápadní přes Kralupy n. Vltavou a Mělník a severní přes Brandýs nad Labem a Lysou nad Labem do Benátek nad Jizerou. Ve sletovém roce 2006 vykazovala již župa k 1. lednu dohromady 45 jednot s celkovým počtem 7001 členů, tj. 2079 mužů, 2371 žen, 251 dorostenců, 183 dorostenek, 905 žáků a 1172 žákyň. Z toho 5209 členů sokolské všestrannosti a 1792 členů ve 25 druzích sportovních oddílů. Dne 20. května 2006 župa realizovala společně s jednotou Sokol na Mělníce „Oblastní slet župy Barákovy a Jana Podlipného“. Velký průvod Mělníkem se poklonil před pomníky památce TGM, Kpt. Jaroše a padlým umučeným Sokolům před budovou sokolovny. Hromadná vystoupení byla provedena v 11 skladbách, které byly předvedeny 11 jednotami župy Barákovy. Celkem se na obnoveném sokolském stadionu vystřídalo 911 cvičenců obou žup. Byly předvedeny skladby „Zpěv naděje“ 216 žen, „Korálky“ 96 rodičů s dětmi, „Rozkvetlá louka“ 72 žákyň, „Trampolínky“ 37 starších žákyň a žáků, „Výlet s aerobikem“ 48 starších žákyň a žáků, dorostenek a dorostenců a mladších žen a mužů, „Léto“ 72 žen, „Počítadla“ 69 mladšího žactva, „Kdo si hraje, nezlobí“ 54 mladšího žactva, „To všechno přines čas“ s bubínky 72 žen, „Chlapáci II“ 36 mužů a „Ta naše písnička česká“ 144 seniorů věrné gardy. Po úspěšném oblastním sletu na Mělníce se vystupující jednoty naší župy zúčastnily župních sletů v Českých Budějovicích, Voticích, Kolíně a dalších místech.Dále několik zástupců našich jednot se zúčastnilo aktivně Gala programu v Sazka aréně v Praze, ostatní tento vynikající program shlédli jako diváci. Tento program byl vlastně zahájením XIV. všesokolského sletu, kterého se zúčastnilo 11 našich jednot s celkovým počtem 458 cvičenců v 11 sletových skladbách. Byly to jednoty: Český Brod, na Mělníce, Strančice, Říčany a Radošovice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Pyšely, Přívory a Cítov. Téměř všichni se zúčastnili sletového průvodu Prahou. Opět jednoty nesly své prapory v čele. Vlastní slet byl zahájen 1. července 2006. Hlavní sletové vystoupení na Rošického stadionu na Strahově proběhla 5. července – večerní vystoupení a 6. července – odpolední vystoupení. Před sletem se zástupci naší župy zúčastnili položení kytic ke hrobům bratrů M. Tyrše, J. Fügnera a Vratislava Svatoně na Olšanských hřbitovech a u Sokolského hrobu ve Strašnicích. Naše župa iniciovala návštěvu hrobu TGM v Lánech, kam ČOS dala k dispozici mikrobus a byla položena kytice. V dalším údobí roku 2006 a v roce 2007 pokračovaly v jednotách sportovní přebory, soutěže všestrannosti, akademie i kulturní vystoupení, školení a semináře cvičitelů, závody, turistické pochody. V roce 2007 uspořádala župa mimo jiné turistické akce a akce náčelnictva župy výstup na Vrátenskou horu – rozhlednu „Hradišť“ v rámci akce ČOS „Se Sokolem na rozhledny“ spojenou s prohlídkou muzea zobrazujícího dřívější vesnický život v Kadlíně. Spolu se župou zajišťovala celou akci jednota Mšeno, která ve své sokolovně uspořádala k této příležitosti malou výstavku ze své historie a umožnila návštěvníkům prohlídku městského muzea ve Mšeně. V rámci župy byly jednotami realizovány zájezdy na památná místa naší země, do divadel, probíhala školení cvičitelů zejména v Českém Brodě a další zajímavé sportovní i náčelnické aktivity. V roce 2007 vykazovala župa celkem 6885 členů, z toho 2100 mužů, 2271 žen, 251 dorostenců, 199 dorostenek, 865 žáků, 1199 žákyň. Župa nyní vykazuje k 1. lednu 2008 celkem 7070 členů, z toho 2124 mužů, 2310 žen, 271 dorostenců, 232 dorostenek, 946 žáků a 1187 žákyň. V letošním roce je nutno nejen slavit, ale i připomenout, že před 90-ti lety po 300 letech byl vítěznými mocnostmi v první světové válce uznán samostatný stát Čechů a Slováků. – Československá republika. Současně i sokolská organizace má svá výročí. Zejména pak župa Barákova, která vznikla před 110 lety, její jednoty Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem a na Mělníce mají výročí 140 let, jednoty Řepín a Kostelec nad Labem 120 let, Lázně Toušeň a Vraňany 90 let od svého založení. Dle návrhu náčelnictva župy Barákovy koncem roku 2006 bylo schváleno Valnou hromadou v dubnu 2007 uspořádání Sokolského dne župy v Brandýse nad Labem dne 24. května 2008. Účelem bylo připomenutí všem a nejen členům sokolské župy, že ideový náboj daný do vínku sokolské organizaci žije a věříme, že nezanikne tak jako nezanikl ani za totalitní nadvlády minulých let. A tak mimo běžného cvičebního programu a administrativních prací byla zaměřena činnost vedení župy a jednot na realizaci této župní sokolské slavnosti. Postupně během minulého roku byl zvoleným výborem pro realizaci Sokolského dne stanoven program a organizační pořádek. Od ledna 2008 se dolaďovaly všechny potřebné úkoly až konečně přišel očekávaný 24. květen. Počasí, které v předcházejících týdnech připomínalo spíše začátek dubna, jakoby chtělo společně se Sokoly slavit. Od rána bylo slunečno a teplo. Autobusy a osobní vozy se sjížděly ze všech směrů se cvičenci již brzy ráno, aby v 7 hodin mohly začít zkoušky. Časový harmonogram byl dodržen a přesně ve 13 hodin od cvičiště vyšel průvod městem směrem k sokolovně. Zde byly položeny květiny starostou ČOS br. Doc. Ing. Bernardem a starostou župy bratrem Soprem k Pomníku padlých a umučených Sokolů. Další květiny byly položeny k pomníku TGM a v městském parku Plantáži u pomníku padlých a umučených občanů města v první i druhé světové válce. Zde proběhl slavnostní ceremoniál zahájení Sokolského dne. Starosta města Brandýsa n. Lab. - Staré Boleslavi pan Ing. Ondřej Přenosil spolu se zástupci Středočeského kraje paní Dagmar Nohýnkovou, potomkem prvního místostarosty Sokola – hraběte Thurn-Taxise, dnes panem Troskovem, a armády byly dekorovány pamětní stuhou prapory jednot Brandýs nad Labem, na Mělníce, Lysá nad Labem a župy Barákovy. Po návratu průvodu na cvičiště přesně v 15 hodin byl zahájen vlastní program. Do něj byly použity skladby z minulého XIV. všesokolského sletu i skladby nové. Sokolského dne se aktivně zúčastnilo 12 jednot župy Barákovy a to: Brandýs nad Labem, Cítov, Český Brod, Kostelec nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, na Mělníce, Říčany a Radošovice, Strančice, Přívory, Nehvizdy a Pyšely s celkovým počtem 424 cvičících. Naši župu přijeli podpořit i cvičenci a zástupci dalších žup. Z pražských žup to bylo celkem 359 cvičících a z ostatních žup 162 cvičících (župa Budečská, Tyršova, Blanická, Jičínská, Severočeská, Beskydská, Podřipská a Orlická). V celkem 7 hromadných skladbách, 4 pódiových vystoupeních a dvou sportovních blocích vystoupilo celkem 945 cvičenců a přihlíželo téměř 400 diváků včetně zástupců ČOS, kraje, města a armády. Dle odezvy v místním tisku a slov uznání veřejnosti Sokolský den splnil své poslání důstojnými oslavami všech výročí a připomenutí historie v současnosti, co Sokol byl, je - a věřme, že i nadále bude. Mimo náročné přípravy na uvedenou slavnost „Sokolský den“ veškerá činnost administrativní, sportovní i kulturní jak na vedení župy, tak i ve všech jejích jednotách pulsovala svým běžným tempem. Plněny byly všechny úkoly stanovené jak Výborem župy, ČOS i jednotlivými valnými hromadami jednot. Přejme si do dalšího desetiletí, aby činnost v našich jednotách nepolevila a abychom se stejnou, ba větší, chutí a iniciativou všichni úspěšně a společně pokračovali v sokolské činnosti. _Bořivoj Sopr, starosta župy Barákovy_